Výklad snu

Calvin Hall

Sny a jejich symboly

Snění je jako myšlení v obrazech

Symboly jsou jako pojmy přeložené do obrazů. Pistole nemůže být nikdy mužským pohlavním orgánem, jak by tvrdil Freud, ale může velmi výstižně ukazovat, že muži je vlastní agresivní vnímání sexuality. Obdobně muž, který o své matce sní jako o krávě, ukazuje v nejjednodušší podobě to, že matku vnímá jako živitelku. Symboly tak neslouží k Freudovskému zahalování ale jsou naopak jakousi zkratkou. Hall se domníval obdobně jako Jung, že Freudova teorie symbolů jako prostředku zamaskování pravého významu není udržitelná. Nevysvětluje totiž, jak je možné, že snící má sny, které mohou naznačovat zahalený incestní obsah, a posléze má takový sen, ve kterém se incestní vztah objeví zcela nezakrytě.

Snový symbol tedy ukazuje výstižný (zkratkovitý) způsob, kterým se nám ta či ona bdělá životní aktivita jeví. Například peníze rostoucí na stromě představují snadný blahobyt na rozdíl od zlaté rudy, kterou můžeme dolovat ve špíně a potu podzemní šachty. Stejně tak sexualita v podobě instalatérky, která pomohla opravit vodovodní potrubí (snící měl při snu poluci), představuje velmi technický přístup k vlastní sexualitě na rozdíl od někoho, kdo sní o bytostném splynutí, tedy o současném tělesném i duševním propojení se svým protějškem.

Statistický výskyt symbolů ve snech v porovnání s bdělým životem snícího ještě ukázal, že stejně tak důležité, jako to, o čem snící sní, je i to, o čem se mu nezdá vůbec. Vynechání některého důležitého motivu naznačuje jistou jednostrannost a omezenost životního rozhledu.

Sen jako prostředek reflexe

Hall se domnívá, že sny jednotlivce vykazují ve svém průměru neuvěřitelnou stálost. Je třeba podtrhnout, že statistiky, které Hall zpracoval, byly vypracovány v drtivé většině na snovém materiálu zdravých jedinců, kteří netrpěli duševními chorobami.

Sen není nezbytně nutné doplňovat volnými asociacemi, jak tvrdil Freud, ani amplifikovat kulturní symbolikou, jak se domníval Jung. Důležité je zjištění, že podle Halla můžeme interpretovat vlastní sny s ohledem na jeho specifika:

  • Sen je zcela subjektivní produkt a dává tak přesný obrázek o tom, jak dotyčný vnímá realitu, tzn. sebe samotného, druhé, svět, impulzy, konflikty atd.
  • Co se objeví ve snu, muselo být dříve přítomno i v bdělé mysli.
  • Sen je organickým celkem a jeho části mohou být pochopeny pouze ve vztahu k celku.

Není pochyb, že Hall představuje vedle Junga a Freuda třetí směr v rámci moderního výkladu snů, který zaplňuje mezeru mezi bdělým životem a tématy snění. Bdělým životem se však nemyslí pouze vědomí, ale především to, jak jedinec prožívá realitu. Člověk může být například agresivní, ale prožívá vlastní agresivitu pouze jako obranu proti vnějšímu nepřátelství.

Filozoficky řečeno představuje Hall a jeho analytický směr racionalistický a materialistický přístup ke snění. Stoupenci této školy nespatřují ve snech nic esoterického ani nadpřirozeného.

Zatímco teorie o podstatě a původu snu jsou rozporuplné, shodli se mnozí analytikové včetně Halla na funkci snu, kterou je řešení problémů. Sny se zabývají mnohem více našimi úzkostmi, obavami a problémy, mnohem méně pak našimi úspěchy a radostmi. Často sníme o osobách, s nimiž máme vztahy emocionálně vypjaté (milujeme je, nenávidíme je) a velmi zřídka sníme o těch, se kterými máme vztahy dlouhodobě vyrovnané. Důvodem je fakt, že vztahy, které nevytvářejí napětí nebo vzrušení naší mysli, nejsou důvodem ke snění. Sny doslova žijí z naši emocionální energie a ukazují na jádro jejího vzniku. Jakým způsobem však konkrétně problémy sen řeší, zůstává předmětem neslučitelných názorů jednotlivých analytických směrů a jejich způsobů interpretace snů.